همایشکار

نرم افزار مدیریت ISO

پرتال همایش کار این امکان را به شما می دهد تا مراحل ارسال مقالات تا تصویب و شرکت در همایشها را به صورت آنلاین انجام دهید. شما تنها با خرید یک نرم افزار می توانید برای تمامی همایش های در حال برگزاری به صورت همزمان

  • مدیریت مستندات
  • اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
  • شکایت مشتری
  • ممیزی داخلی و خارجی

مدیریت مستندات

در هر شرکتی مسئول سیستم می تواند با کمک این نرم افزار تحت وب، تمامی مستندات شرکت از قبیل روشهای اجرایی،فرم ها، نظامنامه، دستوراعمل و ... ار در سیستم باگزاری نماید.

تمامی مستندات بارگزاری شده شامل کد فرم، تاریخ شروع، فایل پیوستی و تاریخ بازنگری می باشند.

مسئول سیستم برای هر یک از مستندات دسترسی برای واحد های مرتبط را تعریف می نماید

این مستندات پس از ثبت برای مدیریت قابل مشاهده خواهد بود و پس از تایید مدیریت تصویب و برای واحد های سازمان قابل مشاده می باشد.

* نکته بسیار مهم از نظر ایزو، نمایش آخرین ورژن هر یک از مستندات برای واحد های مروبطه می باشد به طوریکه ورزن های قبلی از دسترس خارج و در بایگانی برای مسئول سیستم و مدیریت قابل مشاهده خواهد بود.

در صورتی که نیاز به تغییر در هریک از مستندات باشد،تغییر دهنده فرم درخواست تغییر سند را در سیستم تکمیل و پس از تایید توسط سرپرست وی به مسئول سیستم جهت اعمال تغییرات و تصویب توسط مدیریت ارسال می گردد.


اقدام اصلاحی و پیش گیرانه

1. ثبت درخواست توسط پرسنل

هر یک از پرسنل می توانند اقدام به ثبت درخواست اقدامات اصلاحي/ پيشگيرانه نمایند

2. بررسی توسط سرپرست

درخواست توسط سرپرست بررسی و در صورت تایید به مسئول سیستم ارسال می گردد.

3. شرح اقدام لازم

شرح اقدامات لازم توسط مسئول سیستم ثبت و به واحد مربوطه ارجاع داده می شود

4. شرح اقدامات انجام یافته

شرح اقدامات انجام یافته توسط سرپرست واحد مربوطه در سیتم ثبت می گردد

5. بررسی اقدامات انجام یافته

اقدامات انجام یافته توسط مسئول سیستم در سیستم ثبت و تاریخ ارزیابی نتایج اثر بخشی توسط مسئول سیستم تایید می شود.

6. نتایج و اثر بخشی اقدامات اصلاحی/پیش گیرانه

نتایج اثر بخشی در زمان مقرر توسط مسئول سیستم جمع بندی و در سیستم ثبت کی گردد

1. ثبت شکایات و نظرات مشتری

هر یک از پرسنل شرکت می توانند اقدام به تکمیل فرم شکایات نمایند، که شامل اطلاعات شکایت کننده و متن درخواست شکایت می باشد.

2. نظریه مسئول رسیدگی به شکایت

درخواست به کارتابل مسئول رسیدگی به شکایت سازمان ارسال و نظریه توسط وی در سیستم ثبت می گردد. و به واحد مربوطه ارجاع داده می شود

3. شرح اقدامات انجام یافته

واحد مربوطه موظف است ظرف مدت تایید شده اقدام به انجام امور مربوطه نموده و شرح اقدامات انجام یافته را در سیستم ثبت نماید

4. نتیجه نهایی

مسئول رسیدگی به شکایات مکلف است است افدامات انجام یافته توسط واحد را پیگیری و منجر به کسب نتیجه از مشتری نماید

1. ممیزی داخلی و خارجی

تاریخ، نصار ممیزی، فرایند های مورد ممیزی توسط مسئول سیستم ثبت و به واحد های مربوطه ارسال می گردد.

2. چک لیست

برای هر آیتم ثبت شده چک لیست هایی توسط مسئول سیستم یا ممیز تهیه و در سیستم ثبت می گردد و نسبت به ان ها ممیزی انجام می گردد.

3. اقدام اصلاحی (CAR)

عدم انطباقهای ممیزی در قالب فرم کار تهیه و جهت ریشه یابی و اقدام اصلاحی ثبت می گردد.

4. ریشه یابی و اقدامات اصلاحی

ریشه یابی و اقدامات اصلاحی توسط سرپرست واحد مربوط در سیستم ثبت و به مسئول سیستم ارجاع داده می شود

4. Close Out

این مرحله توسط مسئول سیستم انجام و کار خاتمه داده می شود.

--%>